KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Ticaret Odasın’da kayıtlı, Saraz Halı Yenigün, Bağcılar Cd. No:215, 34200 Bağcılar / İstanbull adresinde Saraz Halı A.Ş. (“Saraz Halı”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.                   

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlar ile benzer amaçlarla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 1. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
 • Saraz Halı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saraz Halı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürününün satın alım işlemleri, teslimi, fatura düzenlenmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Saraz Halı’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Saraz Halı’nın ve Saraz Halı ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Saraz Halı’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi.
 1. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda Kişisel Verilerin İşleme Amaçları:

Saraz Halı tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile kişisel verilerin işlenebilmesi için Müşterilerin Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı’nı onaylaması gerekmektedir.

 • Müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek önerilmesi,
 • Müşteriye doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Saraz Halıa’nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteriye sunulan ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşterilere yönelik hedef kitle belirlenmesi, kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması,
 • Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi
 • Kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteriye özel kampanyaların SMS, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve internet reklamları ile duyurulması, müşteri memnuniyet anketleri ve telesatış uygulamalarının yapılması.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, çağrı merkezimize, tedarikçilerimize, yatırımcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Saraz Halı tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Saraz Halı’nın çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen yöntemler ile Saraz Halı’ya iletmeniz durumunda Saraz Halı talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Saraz Halı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun'un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Saraz Halı’ya iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kanun gereğince, yazılı olarak Saraz Halı’ya iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Saraz Halı’ya Kanun'un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Karadeniz mah. General Aldoğan Cad. No:10-12/A Gaziosmanpaşa/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

  

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) doğan haklarını kullanmak isteyen kişilerin işbu Başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerden biri aracılığıyla bize ulaştırması gerekmektedir.

a. Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile Yenigün, Bağcılar Cd. No:215, 34200 Bağcılar / İstanbul Adresine bizzat başvurarak.

b. Noter kanalı ile, Saraz Halı A.Ş. adına Karadeniz mah. Yenigün, Bağcılar Cd. No:215, 34200 Bağcılar / İstanbul adresine tebligat yaparak.

1. Veri Sahibine Yönelik Bilgiler

Ad/Soyad……………………:

TC Kimlik Numarası…….:

Telefon Numarası……….:

E-Posta……………………….:

Adres………………………….:

Şirketimiz ile ilişkiniz:

□ Müşteri                        □ Çalışan                          □ Diğer (Belirtiniz)

KVKK kapsamındaki talebinizi lütfen detaylı olarak belirtiniz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Başvurunun Sonuçlandırmasına Yönelik Bilgiler

Geri dönüş kanalı konusunda özel bir tercihiniz varsa lütfen belirtiniz.

Posta □               E-posta □           Telefon □

Talebinizin değerlendirilmesi için ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurulabilecektir.

 

Veri Sahibinin İmzası    

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.